Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Z początkiem 2019 roku weszła w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. To właśnie w niej znajdują przepisy oszczędzania na emeryturę.

Pracownicze Plany Kapitałowe, czyli PPK, to system dobrowolnego oszczędzania na emeryturę przez zatrudnione osoby w wieku od 18 do 55 lat. Osoby pracujące, w wieku od 55 do 70 lat, także mogą przystąpić do PPK po złożeniu właściwego wniosku.

Pracownicze Plany Kapitałowe są wprowadzane sukcesywnie, w ten sposób aby przedsiębiorcy mogli przygotować się do nowych przepisów prawa. Docelowo obowiązek utworzenia i prowadzenia PPK będzie spoczywał na firmach niezależnie od liczby zatrudnianych pracowników.

W największych podmiotach zatrudniających powyżej 250 pracowników PPK zostały wprowadzone od 1 lipca 2019 roku. Do programu tego stopniowo przystąpią mniejsze przedsiębiorstwa. PPK obejmie spółki zatrudniające od 50 do 249 pracowników z dniem 1 stycznia 2020 roku. Następnie od 1 lipca 2020 roku przystąpią zakłady zatrudniające od 20 do 49 osób. Dzień 1 stycznia 2021 roku to termin obowiązujący pozostałe podmioty.

Na składki PPK złoży się zarówno pracownik, jak i pracodawca i dodatkowo część dołoży państwo. W związku z tym faktem część wynagrodzeń trafi na specjalne rachunki w ramach PPK.

Wysokość składki finansowanej przez pracownika stanowi 2% wynagrodzenia brutto. Ponadto zatrudniony ma możliwość zadeklarowania dodatkowej 2% dobrowolnej składki.

Pracodawca zobowiązany jest co miesiąc wpłacić obowiązkowo 1, 5 % wynagrodzenia brutto pracownika. Ponadto może wpłacić kwotę dodatkową, stanowiącą maksymalnie 2, 5 % podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Pracodawca jest zwolniony z obowiązku zapłaty składek na ZUS od wpłat na PPK.

Dodatkowo pracownik otrzymuje składkę powitalną w kwocie 250 zł sfinansowaną z budżetu państwa oraz dopłatę roczną w wysokości 240 zł. PPK są dodatkowym w stosunku do ZUS systemem zabezpieczania emerytalnego. Pieniądze zgromadzone w PPK stanowią prywatną własność poszczególnych uczestników i zostaną im wypłacone po osiągnięciu 60. roku życia.