Jaka jest odprawa emerytalna?

W dziale trzecim ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – kodeks pracy zawarte są przepisy regulujące kwestię wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń. Wśród należności tych wymienia się odprawę emerytalną.

Przepis art. 921 kodeksu pracy stanowi, że pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

Warto w tym miejscu wspomnieć, iż kodeks pracy reguluje minimalną wysokość odprawy emerytalnej. Pracodawca w przepisach wewnątrzzakładowych może ustalić wyższą wysokość tego świadczenia. Z przepisu tego wynika również, że prawa do odprawy nie uzyska pracownik, który już otrzymał taką odprawę.

Aby pracownik nabył prawo do odprawy, stosunek pracy powinien ustać w związku z przejściem na jedno z tych świadczeń. W przypadku renty z tytułu niezdolności do pracy nabycie prawa do tego świadczenia zależy od decyzji ustalonej przez ZUS.

Jest ona wydawana po złożeniu przez zainteresowanego stosownego wniosku, spełnieniu kryteriów określonych w ustawie oraz po uzyskaniu orzeczenia o niezdolności do pracy, wydanego przez lekarza orzecznika ZUS. W przypadku nabycia uprawnień do emerytury, sprawa ta wygląda inaczej.

Spełnienie warunków do przyznania emerytury możne określić pracodawca bez konieczności przedłożenia decyzji ZUS. Zdarzają się jednak sytuacje, w których to pracownik spełniający kryterium wieku rozwiązuje umowę, ale nie występuje z wnioskiem o emeryturę. Dlatego też pracodawca może zażądać od pracownika przedłożenia do wglądu decyzji o przyznaniu emerytury bądź wniosku o przyznanie emerytury.

W przypadku, gdy pracodawca brał udział w przygotowaniu wniosku o emeryturę a tym samym posiada wiedzę o spełnianiu przez pracownika kryteriów do jej otrzymania, przedłożenie decyzji ZUS nie wydaje się konieczne. Z związku z pojawiającymi się wątpliwościami zagadnienie prawa do odprawy emerytalnej jest częstym tematem orzecznictwa sądowego.