Czy leasing jest opłacalny?

Jednym z najpopularniejszych sposobów finansowania inwestycji jest leasing. Przedmiotem leasingu mogą być właściwie wszystkie środki trwałe.

Leasingować można nowe lub używane, urządzenia biurowe i sprzęt komputerowy oraz specjalistyczne maszyny, linie produkcyjne i technologiczne a także samodzielne budynki i lokale.

Zasadniczo wyróżnia się dwa rodzaje leasingu: operacyjny i finansowy. Formy te wynikają z przepisów podatkowych a wybór odpowiedniej zależy wyłącznie od podatnika korzystającego z umowy leasingu.

W leasingu operacyjnym przedmiot umowy zaliczany jest do składników majątkowych leasingodawcy. Kosztami uzyskania przychodu korzystającego z przedmiotu umowy są miesięczne raty leasingowe. Do raty doliczany jest podatek VAT.

Ponadto do kosztów uzyskania przychodu można również zaliczyć opłatę wstępną. W leasingu operacyjnym przedmiot umowy pozostaje własnością leasingodawcy i to on dokonuje odpisów amortyzacyjnych.

Wybierając leasing finansowy przedsiębiorca musi wiedzieć, że przedmiot leasingu jest zaliczony do składników majątkowych leasingobiorcy i to na nim spoczywa obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Do kosztów uzyskania przychodów korzystający może jedynie zaliczyć część odsetkową raty leasingowej. Z kolei zaś podatek VAT należy uiścić w całości z góry przy pierwszej racie. W tym przypadku klient staje się właścicielem przedmiotu leasingu automatycznie po wpłacie ostatniej raty. W tego rodzaju umowy leasingobiorca nie ponosi kosztów związanych z opłatą wstępną.

W dzisiejszych czasach leasing jest bardzo popularną formą nabywania składników majątku.

Na to, iż jest to opłacalna forma finansowania wpływa w szczególności szybka procedura zawierania umowy, brak prowizji i kosztów manipulacyjnych, minimum formalności oraz stosunkowo niewielki wkład własny.

Na zakończenie warto wspomnieć, iż niezwykle ważne jest aby zawsze szczegółowo przeanalizować umowę leasingu a w szczególności zapisy dotyczące opłat, konsekwencji z tytułu nieterminowych spłat rat leasingowych, skutków szkód powstałych z winy leasingobiorcy.