Co to jest makroekonomia?

Makroekonomia jak każda inna dziedzina ma zadania w codziennym życiu. Nie mniej jednak można powiedzieć, że nie każdy wie jakie właściwie pełni funkcje. A zatem czym zajmuje się ta dziedzina ekonomii?

Makroekonomia obok mikroekonomii stanowi główną gałąź ekonomii. Jest to nauka, która zajmuje się w szczególności badaniem systemu gospodarczego jako całości.

Przedmiotem zainteresowania makroekonomii jest przede wszystkim zrozumienie zagadnienia, w jaki sposób tworzy się dochód narodowy i jak dokonuje się jego podziału a także kwestie związane z bezrobociem, inflacją, inwestycjami i bilansem płatniczym, z uwzględnieniem polityki pieniężnej banku centralnego oraz polityki gospodarczej państwa.

Makroekonomia bada gospodarkę, zarówno narodową, jak i światową, jako całokształt relacji występujących pomiędzy takimi agregatami gospodarczymi jak: globalny popyt i podaż produktów i usług, przeciętny poziom cen, wielkość konsumpcji i inwestycji, poziom zatrudnienia oraz dochody i wydatki budżetu państwa.

Charakterystyczne dla makroekonomii podejście do gospodarki jako całości i próba opisania jej za pomocą wielkości zagregowanych zrodziło się w latach trzydziestych dwudziestego wieku. Wielki kryzys gospodarczy i znaczny wzrost bezrobocia pod koniec lat dwudziestych wpłynął na zainteresowanie się ekonomistów problematyką makroekonomiczną.

Dążyli oni bowiem do wyjaśnienia przyczyn tych zjawisk i podjęcia działań mających na celu łagodzenia ich skutków.
Mówiąc o makroekonomii warto wspomnieć o dwóch paradygmatach, a mianowicie o keynesowskim i neoklasycznym.

Pierwszy z nich podkreśla cykliczną niestabilność gospodarki, która pozostawiona jest mechanizmowi rynkowemu oraz tendencję do wzrostu inflacji i bezrobocia. Jest to fundamentem do tworzenia aktywnej polityki gospodarczej, która ma na celu zapobieganie lub łagodzenie skutków niekorzystnych zjawisk gospodarczych. Zasadniczą rolę w zrównoważeniu gospodarki przypisuje się popytowi globalnemu, który określa wielkość podaży produkcji oraz zatrudnienia.

Z kolei zaś pogląd neoklasyczny mówi, że mechanizm rynkowy prowadzi do optymalnej alokacji zasobów, w tym pełnego zatrudnienia. Funkcję regulatora procesów gospodarczych pozostawia się rynkowi, bez konieczność interwencji państwa w gospodarkę.

Podsumowując można powiedzieć, że makroekonomia to dziedzina ekonomii posługująca się wielkościami zagregowanymi do badania prawidłowości występujących w gospodarce jako całości.