Co to jest NIP?

W wielu dokumentach stosowany jest numer identyfikujący daną osobę. Jednym z takich identyfikatorów jest NIP.

NIP to dziesięciocyfrowy numer identyfikacji podatkowej, który służy do zidentyfikowania podatnika. Został on wprowadzony ustawą o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Do 2011 roku był nadawany każdemu podatnikowi, jego posiadanie było niezbędne przy sporządzaniu zeznania rocznego. W obecnym stanie prawnym posługują się nim podatnicy prowadzący działalność gospodarczą.

Numer identyfikacji podatkowej jest niepowtarzalny i przyporządkowany na stałe do danej osoby. Składa się z dziesięciu cyfr, gdzie pierwsze trzy cyfry oznaczają kod urzędu skarbowego, a sześć kolejnych to cyfry nadane losowo. Ostatnia cyfra to cyfr kontrolna, która ustalana jest za pomocą specjalnego algorytmu.

Do posiadania NIP u zobowiązane są osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą lub są czynnymi podatnikami podatku VAT oraz płatnicy składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych przepisów są podatnikami.

Zasadniczo numer NIP nadawany jest bezpłatnie przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego w ciągu 14 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku osób składających wniosek o wpis do CEiDG numer nadawany jest jego podstawie.

Jeżeli działalność gospodarczą rozpoczyna osoba fizyczna posiadająca NIP pozostaje on bez zmian. W sytuacji, gdy o NIP ubiega się osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub prowadząca działalność gospodarczą, nieobjętą wpisem do ewidencji, składa wniosek NIP-7 w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Z kolei zaś osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej, w celu uzyskania NIP składa wniosek NIP-2 w urzędzie skarbowym właściwym dla opłacania podatku dochodowego. Potwierdzenie nadania tego dziesięciocyfrowego numeru trwa do 14 dni od dnia złożenia poprawnie wypełnionego dokumentu.

Na zakończenie warto wspomnieć, iż w 2015 roku Ministerstwo Finansów wprowadziło usługę elektroniczną nazwaną sprawdzanie statusu NIP. Za jej pośrednictwem można sprawdzić status prawny zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizycznej.

NIP można zweryfikować na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo skorzystać z wyszukiwarki, która znajduje się na stronie KRS. W przypadku NIP unijnego kontrahenta, możliwe jest skorzystanie z systemu VIES.