Co to są obligacje?

Na rynku finansowym istnieje wiele sposobów inwestowania. Wśród nich można wymienić te o mniejszym i większym stopniu ryzyka. Bezpiecznym instrumentem finansowym jest obligacja.

Obligacja to papier wartościowy o charakterze dłużnym, w którym jedna ze stron zwana emitentem obligacji stwierdza, iż jest dłużnikiem wobec drugiej ze stron, czyli obligatariusza.

W praktyce mechanizm ten odnosi się do zadłużania Skarbu Państwa u obywateli lub inwestorów zagranicznych. Warto wspomnieć, że emisji obligacji może także dokonać gmina lub prywatne przedsiębiorstwo. Dla zrozumienia istoty tej kwestii warto zwrócić uwagę na fakt kilku rodzajów cen obligacji.

A zatem na początek ustalana jest cena nominalna, czyli wartości od której będą naliczane odsetki, a także wartość, po jakiej emitent wykupi je od nabywcy po upływie określonego czasu. Z kolei cena emisyjna to kwota, po jakiej można kupić obligacje. W momencie sprzedaży cena jest ustalana przez rynek, na wskutek relacji między popytem a podażą. Wtedy jest to cena rynkowa. Z kolei zaś realna kwota transakcji powiększona o odsetki to cena rozliczeniowa.

Obligacje to dłużne instrumenty finansowe, których posiadacz nie zyskuje żadnych praw względem emitenta. Mowa tutaj w szczególności o dywidendzie, współwłasności oraz możliwości uczestniczenia w walnych zgromadzeniach.

Na rynku dostępnych jest wiele różnych rodzajów obligacji. Biorąc pod uwagę miejsce emisji, wymienić można obligacje krajowe emitowane w kraju, z którego pochodzi emitent, obligacje zagraniczne, które emituje się je poza granicami kraju emitenta oraz euroobligacje sprzedawane na rynku międzynarodowym.

Ponadto obligacje można podzielić ze względu na oznaczenie obligatariusza. Wówczas wyróżnia się obligacje imienne i na okaziciela. Imienne to te, w których wskazuje się konkretnego właściciela instrumentu finansowego. Natomiast w przypadku obligacji na okaziciela przeniesienie własności następuje przez wręczenie nabywcy dokumentu przez podmiot zbywający papier dłużny.

Z kolei zaś biorąc pod uwagę termin wykupu obligacji, wyodrębnić można obligacje krótkoterminowe, których okres wykupu sięga jednego roku, obligacje średnioterminowe, czyli obligacje z okresem wykupu 1-5 lat oraz obligacje długoterminowe z okresem wykupu powyżej 5 lat.

Biorąc pod uwagę oprocentowanie obligacji wyróżnia się obligacje o stałym i zmiennym oprocentowaniu.
Obligacje to instrumenty finansowe to stosunkowo bezpieczny papier, oferujący wyższą stopę zwrotu w porównaniu z lokatą bankową. Zapewne jest to odpowiedni papier wartościowy dla początkujących inwestorów.