Profesjonalne szkolenie ze służebności przesyłu – kto powinien wziąć w nim udział?

Piastowanie ważnych stanowisk urzędowych jest związane z posiadaniem profesjonalnej wiedzy, umożliwiającej profesjonalne wykonywanie poszczególnych zadań. Wiele firm zewnętrznych wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pracowników poszczególnych jednostek organizacyjnych poprzez organizowanie szkoleń o zróżnicowanej tematyce. Wśród wielu ogromną popularnością cieszą się nowatorskie szkolenia ze służebności przesyłu.

Służebność przesyłu jest instytucją prawa rzeczowego, która to została wprowadzona do obowiązującego w naszym kraju kodeksu prawa cywilnego na podstawie ustawy z 2008 roku.

Służebność przesyłu jest ograniczonym prawem rzeczowym polegającym na tym, że każdą nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który to zamierza postawić lub wybudować na tym terenie urządzenia przesyłowe służące do doprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej i wielu innych. Jeżeli urządzenia wchodzą w skład danego przedsiębiorstwa, to jego właściciel może korzystać w oznaczonym zakresie z obciążonej nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem poszczególnych urządzeń.

W takiej sytuacji zawsze niezbędne jest zawarcie odpowiedniej umowy o ustanowieniu służebności przesyłu. Powinna ona ustalać sposób korzystania z nieruchomości jak również zawierać wartość ewentualnego wynagrodzenia z tego tytułu.
Właściciel nieruchomości musi zawsze złożyć stosowany akt notarialny, natomiast przedsiębiorca który to będzie korzystał z danej nieruchomości musi złożyć stosowne oświadczenie w dowolnej formie.


Konsorcjum szkoleniowe Gamma – zobacz ich szkolenia: gospodarka materiałowa


Szkolenia ze służebności przesyłu – kto powinien w nich brać udział?

Szkolenie w tej tematyce obejmuje podstawowe zagadnienia związane ze służebnościami gruntowymi. Ich priorytetowym celem jest przedstawienie w aspekcie praktycznym ważnych kwestii związanych z obowiązkami przedsiębiorcy przesyłowego oraz właściciela nieruchomości obciążonej trybem powstania służebności. Podczas szkolenia poruszane są również tematy dotyczące ustania służebności przesyłu oraz wiele innych zagadnień praktycznych.

Szkolenie ze służebności przesyłu kierowane jest przede wszystkim do właścicieli nieruchomości, przedsiębiorców przesyłowych oraz pracowników przedsiębiorstw przesyłowych. Ponadto tematyka ta powinna być znana wszystkim pracownikom państwowych jednostek administracyjnych wśród których można wymienić: urzędy gmin, starostwa powiatowe oraz urzędy marszałkowskie. Ponadto szkolenie to jest skierowane do indywidualnych inwestorów, firm budowlanych i deweloperskich, zarządców nieruchomości oraz innych pośredników zajmujących się obrotem nieruchomości.

Szkolenie zamknięte w zakresu służebności przesyłu.

Obecnie na rynku dużych miast nie brakuje profesjonalnych firm zewnętrznych zajmujących się organizowaniem szkoleń z zakresu znajomości prawa energetycznego. Dużą popularnością cieszą się szkolenia zamknięte organizowane dla danej jednostki administracyjnej.

Kursy w tym zakresie są bardzo często prowadzone w formie mini wykładu czy dyskusji, przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej. W czasie trwania szkolenia uczestnicy dokonują dogłębnej analizy przedstawionych przypadków samodzielnie dokonując oceny poruszanego problemu. Następnie omawiane są możliwe rozwiązania z wykorzystaniem wiedzy doświadczonego trenera.

Jakie są korzyści z uczestnictwa w szkoleniu?

Szkolenie to jest bardzo przydatne, bowiem wszyscy zainteresowani uczestnicy zapoznają się z regulacjami prawnymi w zakresie służebności przesyłu i warunkami jej ustanawiania.
Kursanci zdobywają również praktyczne umiejętności dotyczące dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym dotyczącym ustanowienia służebności przesyłu.
Dzięki uczestnictwu w tego typu szkoleniach uczestnicy znacznie podwyższają swoje kwalifikacje oraz zdobywają cenne umiejętności cenione przez wielu pracodawców.
Ogromną zaletą jest również możliwość spotkania oraz wymiany doświadczeń z osobami pracującymi w innych instytucjach, które to realizują podobne projekty.
Szkolenia te są ogromną szansą na spojrzenie na własny styl pracy z odmiennej perspektywy oraz poznanie specyfiki pracy osób pracujących w innych firmach.