Prawo pracy – zmiany w 2019

W początkowej fazie rozwoju działalności gospodarczej lub spółki często napotykamy brak wystarczających funduszy na pokrycie kosztów z nią związanych. Nie wszyscy posiadają wysokie oszczędności własne, również pożyczka od rodziny czy znajomych nie wchodzi w grę. Szansa na otrzymanie kredytu bankowego na początku rozwijania biznesu jest niezwykle trudna, trzeba wówczas szukać innych źródeł dofinansowania dla firm.

Z jakich rodzajów dofinansowań można skorzystać?

Najpopularniejsze są dofinansowania z unii europejskiej, która od lat wspiera młodych przedsiębiorców. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego udziela wsparcia małym i średnim przedsiębiorstwom. Pomocą swą w szczególności obejmuje działalności związane z inwestycjami przyczyniającymi się do tworzenia stałych miejsc pracy, działaniami wspierającymi rozwój regionalny i lokalny oraz turystykę.
Również Europejski Fundusz Społeczny walczy z bezrobociem w krajach członkowskich. Finansuje oddalone, często małe projekty i inicjatywy mające przyczynić się do redukcji bezrobocia, ubóstwa i marginalizacji społecznej. Aby otrzymać dofinansowanie, beneficjent musi stworzyć plan projektu, a dopiero potem wnioskuje o dofinansowanie.

Osoba dopiero planująca rozpoczęcie działalności może starać się nawet o 40 tysięcy złotych w ramach dofinansowania z projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 6. 2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. Wystarczy spełniać kilka wymogów, między innymi minimum jeden rok przed aplikacją do programu nie mieć zarejestrowanej działalności gospodarczej oraz nie posiadać zaległości w opłacie podatków, oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Program skierowany jest przede wszystkim do osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia, kobiet, które wracają lub dopiero wkraczają na rynek pracy po urodzeniu dziecka oraz osób niepełnosprawnych i osoby starsze powyżej 45 roku życia.

Skorzystać można także z “Lokalnego funduszu pożyczkowego” to instytucja samorządowa, powołana na terenie każdej gminy uczestniczącej w Projekcie „Samorządowa Polska”. Jej celem jest udzielanie pożyczek przedsiębiorcom zarejestrowanym na terenie danej gminy.

Form dofinansowania jest wiele, wystarczy jedynie zasięgnąć informacji w lokalnych urzędach.